Ahol már találkozhatott velünk:

Törvényességi felügyeleti eljárás

 

Cégtörvényességi felügyeleti eljárás

 

A törvényességi felügyeleti eljárás célja, hogy a cégnyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a cégbíróság intézkedéseivel a cég törvényes működését kikényszerítse. Ennek keretében a cégbíróság a törvényben meghatározott esetekben hivatalból jogosult a cégjegyzékadatnak a cégjegyzékbe való bejegyzésére, illetve törlésére. A törvényességi felügyeleti eljárás során a cégbíróság vagy kérelem alapján, vagy hivatalból jár el.

Az eljárást addig kell lefolytatni, amíg a törvényes állapot, illetve a cég törvényes működése helyre nem áll. Az eljárást az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 (harminc) napon belül, illetve az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 1 (egy) éves jogvesztő határidőn belül lehet. Amennyiben a cég valamely jogszabálysértő helyzetet vagy állapotot nem szüntet meg, az eljárás addig kérhető, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.


Hivatalból induló eljárásokra is a fenti határidők az irányadóak, azzal az eltéréssel, hogy kivételesen indokolt esetben az eljárás a törvénysértő cégjegyzékadat kiküszöbölése érdekében az egyéves határidőt követően is megindítható.

 

Eljárásra okot adó körülmények

a) a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést megelőzően már fennálló ok folytán törvénysértő,

b) a cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést követően keletkezett ok miatt törvénysértő,

c) a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a cégjegyzék nem tartalmazza azt, amit a cégre vonatkozó jogszabályok kötelezően előírnak,

d) a cég a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat,

e) törvény a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kötelezővé teszi.

 

A.) Cégbíróság eljárása hivatalból:

Cégbíróság akkor jár el hivatalból, hogy ha

a) az eljárás lefolytatásának szükségességéről, az arra okot adó körülményről hivatalos eljárása során maga szerez tudomást, vagy

b) az eljárást más bíróság kezdeményezi.

Az eljárás során hozott határozatokkal szemben a cég jogorvoslattal élhet.

 

B.) Cégbíróság eljárása kérelem alapján

Kérelemre indul a törvényességi felügyeleti eljárás, ha annak lefolytatását

a) az ügyész,

b) jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése körében

ba) a cég tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság vagy közigazgatási szerv,

bb) a területileg illetékes gazdasági, illetve szakmai kamara,

c) az kéri, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik és e jogi érdeket valószínűsíti.


A kérelemnek az ügy elbírálásához szükséges valamennyi tényt, illetve adatot tartalmaznia kell. A törvényességi felügyeleti eljárás során a kérelmező a kérelme előterjesztésének okát nem változtathatja meg. A cégbíróság a kérelmet elutasítja, ha a kérelem nem felel meg a jogszabályban foglalt feltételeknek. Az eljárás során a kérelmező a kérelmét bármikor visszavonhatja.

Kérelemre induló cégtörvényességi eljárás speciális esete, hogyha arra a cég-, vagy változásbejegyzési eljárással egyidejűleg kerül sor a cégtörvényességi eljárásra. Ennek feltétele, hogy bejegyzési, változásbejegyzési kérelem egyes részei, mellékletei jogszabályba ütköznek. Ilyen esetben a cégbíróság a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemről együttesen dönt. Jogszabály lehetőséget ad ebben az esetben a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás legfeljebb 60 (hatvan) napra való felfüggesztésére.

 

C.) Cégbíróság intézkedései

A törvényes állapot helyreállítása érdekében a cégbíróság az intézkedésre okot adó körülménytől, illetve annak súlyától függően a következő intézkedéseket hozhatja:

a) ha a cégbíróság felhívása ellenére a törvénysértő állapot változatlanul fennáll, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel ismételten felhívja a céget, hogy a végzésben meghatározott határidőn belül állítsa helyre a törvényes működését, és erről tájékoztassa a cégbíróságot,

b) a céget, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt 100 000 Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja,

c) megsemmisíti a cég által hozott jogszabálysértő vagy a cég létesítő okiratába ütköző határozatot, és szükség esetén megfelelő határidő kitűzésével új határozat hozatalát írja elő,

d) ha a cég törvényes működése a legfőbb szervének összehívásával előreláthatólag helyreállítható, összehívja a cég legfőbb szervét, vagy ennek a feladatnak a végrehajtására - a cég költségére - megfelelő személyt vagy szervezetet rendel ki,

e) ha a cég működése törvényességének helyreállítása más módon nem biztosítható - legfeljebb kilencven napra felügyelőbiztost rendel ki.

Cégbíróság jogosult az intézkedéseket együttesen, míg a pénzbírságot ismételten is alkalmazni. Ha a törvényes működés ennek ellenére nem áll helyre, akkor a cégbíróság az alábbiak szerint járhat el:


• ha a cég nem tesz eleget változásbejegyzési kérelem előterjesztésére vonatkozó kötelezettségének, úgy a cégbíróság törölheti a jogszabálysértő adatokat a cégjegyzékből;

• céget megszűntnek nyilváníthatja.

 

Noha főszabály szerint a cégtörvényességi felügyeleti eljárásban a jogi képviselet nem kötelező, mégis célszerű megfelelő jogász szakember közreműködése ügyének megfelelő és gyors és szakszerű intézése érdekében. A megfelelő működés helyreállítása ugyanis bizonyítási, jogilag megfelelő ügyrendezési eljárását indukál, a legtöbb esetben változásbejegyzési eljárás megindítására is szükség van, ami jogi képviselő eljárása nélkül nem intézhető. Gazdasági társaság a jogellenes állapot megszüntetését követően folytathatja működését és adóköteles tevékenységét, azonban ezen eljárások mindegyike előbb említett összetettségéből adódóan, valamint a mielőbbi ügy - rendezés szakember, szakemberek közreműködését igényli, amiben készséggel állunk szíves rendelkezésére.

 Segítünk:

06-20-949-2069
06-20-940-4475
06-1-410-7997

 

Ha szeretné tanulmányozni a Céghmester cégügyekkel foglalkozó weboldalát, kattintson ide:

www.ceghmester.hu

Ha szeretné tanulmányozni a Céghmester székhelyszolgáltatással foglalkozó weboldalát, kattintson ide:

www.szekhely.org

 

 
 

Ugrás az oldal tetejére